KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI / POTENCJALNI KLIENCI - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA LAWENDOWY KRÓL

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w szczególności art. 13 RODO, a także z uwagi na troskę o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych naszych klientów oraz potencjalnych klientów uprzejmie informujemy co następuje.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane Osobowe) jest Lawendowy Król Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Powstańców Warszawy 81D, NIP: 6040205332, REGON: 384283807.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez naszą firmę prosimy o kontakt za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król, ul. Powstańców Warszawy 81D, 83-000 Pruszcz Gdański, nr tel. 512-109-311, adres e-mail szkola.lawendowykrol@gmail.com
 3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych:
Lp.
Cel przetwarzania
  
1.
Wykonanie umowy lub usługi
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
Do czasu wykonania umowy lub usługi
2.
Podjęcie działań przed zawarciem umowy, np. w celu złożenia oferty handlowej
art. 6 ust. 1 lit. b RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
Przez okres wynikający  z przepisów prawa: w zależności od konkretnego przypadku 10 lub 50 lat
3.
Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. archiwizacja dokumentów podatkowych zawierających Dane Osobowe)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora
Przez okres wynikający z przepisów prawa, np. w stosunku do archiwizacji dokumentów podatkowych okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą
4.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (np. ustalenie, dochodzenie i obrony wzajemnych roszczeń)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak np. do momentu upływu terminu przedawnienia  ustalenie, dochodzenie i obrony  wzajemnych roszczeń
5.
Przetwarzanie wizerunku dziecka
art. 6 ust. 1 lit a. RODO –  przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody
Do czasu cofnięcia zgody
6.
Przetwarzanie danych  osoby trzeciej upoważnionej do odbioru dziecka
art. 6 ust. 1 lit a. RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody
Do czasu cofnięcie upoważnienia lub zakończenia realizacji umowy
7.
Udzielanie podmiotom trzecim interes informacji o dziecku
art. 6 ust. 1 lit. c RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora
Do czasu zakończenia realizacji umowy
8.
Realizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej (w tym w szczególności przeprowadzania diagnozy i sporządzania opinii oraz orzeczeń)
art. 2 pkt 6 oraz art. 127 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) w zw. z  art. 9 ust. 2 lit. g RODO –  przetwarzanie jest niezbędne ze względów na ważny interes publiczny
Przez czas przewidziany przepisami prawa
9.
Świadczenie profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania
art. 9 ust. 2 lit. h RODO– przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i wypełniania obowiązku prawnego administratora
Przez czas przewidziany przepisami prawa
10.
Zapewnienie udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
art. 6 ust. 1  lit. a /art. 9 ust. 2 lit. a RODO –  przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody
Do czasu zakończenia realizacji umowy lub cofnięcia zgody
11.
Wewnętrzne cele administracyjne placówki
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
Do czasu zakończenia realizacji umowy
12.
Realizacja innych celów, co do których zostały wyrażone zgody
art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody
Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody
 1. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom a także organom władzy państwowej, w szczególności organom skarbowym. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 • żądania sprostowania Danych Osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 • żądania usunięcia Danych Osobowych,
 • żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi nawiązanie stosunku pracy i wykonanie umowy o pracę.
 3. Nasza firma nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania
 4. Dane Osobowe w chwili nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
 5. Nasza firma dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.