KLAUZULA INFORMACYJNA PRAKTYKanci LUB STAŻyści - NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA LAWENDOWY KRÓL

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w szczególności art. 13 RODO, a także z uwagi na troskę o właściwe dysponowanie danymi osobowymi osób odbywających praktyki bądź staż uprzejmie informujemy co następuje.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane Osobowe) jest Lawendowy Król Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Powstańców Warszawy 81D, NIP: 6040205332, REGON: 384283807.
 2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez naszą firmę prosimy o kontakt za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król, ul. Powstańców Warszawy 81D, 83-000 Pruszcz Gdański, nr tel. 512-109-311, adres e-mail szkola.lawendowykrol@gmail.com
 3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych:
Lp.
Cel przetwarzania
  
1.
Odbycie stażu lub praktyki
art. 6 ust. 1 lit. b i/lub lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
Przez okres trwania stażu lub praktyki
2.
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy jak np.: archiwizacja Danych Osobowych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych wzajemnych roszczeń
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
Do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń
3.
Realizacja innych celów, co do których zostały wyrażone zgody
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody
Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody/wniesienia sprzeciwu
 1. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom, lista u dyrektora placówki edukacyjnej.
 2. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 • żądania sprostowania Danych Osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 • żądania usunięcia Danych Osobowych,
 • żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi nawiązanie stosunku pracy i wykonanie umowy o pracę.
 3. Nasza firma nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania
 4. Dane Osobowe w chwili nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
 5. Nasza firma dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.